2η Συνάντηση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων | Θεοδωριανά Άρτας, 4-5 Αυγούστου 2018

Το Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2015. Βασικός στόχος του δικτύου είναι η ανάδειξη της δυναμικής του μετακινούμενου συστήματος εκτροφής σήμερα και του πολυλειτουργικού του ρόλου.

Άμεσοι σκοποί του δικτύου είναι :

  • Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κουλτούρας της μετακίνησης, εν γένει.
  • Η ανάδειξη της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής αειφορίας του μετακινούμενου συστήματος εκτροφής.
  • Η περαιτέρω ανάδειξη της βιωσιμότητας του μετακινούμενου συστήματος εκτροφής με σκοπό την προστασία και τη συνέχισή του στο μέλλον.
  • Η προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας, της αειφόρου χρήσης της γης και των φυσικών πόρων καθώς και η διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας στο πλαίσιο που ορίζει η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η περιβαλλοντική πολιτική της χώρας.
  • Η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων που απορρέουν από το σύστημα και η αξιοποίησή τους στο πλαίσιο αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
  • Η διαχείριση προγραμμάτων, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα ή με δίκτυα του εξωτερικού, στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του Δικτύου.
  • Η διάχυση της εμπειρίας που προκύπτει από τη μελέτη του συστήματος και από την ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν από το Δίκτυο.
  • Η ανάδειξη των παραγόμενων από το σύστημα της μετακινούμενης κτηνοτροφίας προϊόντων.

Στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών το δίκτυο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον κτηνοτροφικό σύλλογο Θεοδώριανων Άρτας πραγματοποίησε τη δεύτερη συνάντηση μετακινούμενων κτηνοτρόφων στα Θεοδώριανα Άρτας στις 4-5 Αυγούστου 2018.

Στο διήμερο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε ημερίδα που αφορούσε τη μετακινούμενη κτηνοτροφία. Ειδικοί επιστήμονες από τον ευρύτερο χώρο της Ζωικής Παραγωγής ανέπτυξαν θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Ακόμη, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στοχεύοντας στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε τυροκόμηση του τοπικού τυριού “Τσαλαφούτι”.