Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτική για τη μουσειακή διακυβέρνηση σε όλο το φάσμα των ελληνικών μουσείων, είτε αυτά ανήκουν στο ίδιο είτε σε άλλους φορείς, κρατικούς ή μη, σύμφωνα με τις θεσμικές προβλέψεις. Το 2011, εγκαινίασε τη διαδικασία της Αναγνώρισης για τα μουσεία που δεν ανήκουν σε αυτό, ενώ από το 2021 εφαρμόζει στα μουσεία του τη διαδικασία της Πιστοποίησης.

Το Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων προκύπτει από τη συνένωση των δύο αυτών διαδικασιών, την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους, καθώς και τη συνολική εποπτεία που διαθέτουν πλέον οι Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. ως προς τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ελληνικών μουσείων.

Θεσμικό πλαίσιο και στόχοι της Αναγνώρισης – Πιστοποίησης Μουσείων

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να βοηθήσει τα συμμετέχοντα μουσεία να γίνουν περισσότερο:
• ελκυστικά, ώστε να προσελκύουν πολλές και διαφορετικές ομάδες κοινού και ιδιαίτερα τους νέους,
• συμπεριληπτικά και προσβάσιμα, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών,
• ανθεκτικά και βιώσιμα, ώστε να προσαρμόζονται γρηγορότερα και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πολλαπλές προκλήσεις -περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές- του 21ου αιώνα.

Με ιδιαίτερη χαρά, σας παρουσιάζουμε το φυλλάδιο, τις αφίσες και τα banners του «Ελληνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων».

 

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο μουσειακό τοπίο της επικράτειας, καθώς μέσω αυτού τα μουσεία αυτοαξιολογούνται και εντοπίζουν τα προβλήματα και τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση στις διάφορες πτυχές της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στη συνέχεια, το ΥΠ.ΠΟ.Α. λειτουργεί ως αρωγός παρέχοντας, όπου απαιτείται, την τεχνογνωσία, τα εργαλεία και, όταν αυτό είναι δυνατόν, τους πόρους για τη θεραπεία των ελλείψεων και τη συνολική αναβάθμιση των μουσείων.

Η απονομή του σήματος «Αναγνωρισμένο Μουσείο» ή «Πιστοποιημένο Μουσείο» (ανάλογα με το νομικό καθεστώς του κάθε μουσείου) στα μουσεία εκείνα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές και αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας τους σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου και αποτελεί έναν κρίσιμο σταθμό μιας συνεργασίας που ανανεώνεται σε τακτά διαστήματα.

Η Πράξη «Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων» (MIS 5074690) έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, με δικαιούχο τη ΔΙΝΕΠΟΚ.

To υλικό σε μορφή PDF:

Βanner 1

Βanner 2

Βanner 3