Πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΙΝΕΠΟΚ | “Το αγροτικό τοπίο ως πολιτιστική κληρονομιά”

Η νέα εκπαιδευτική δράση της Υπηρεσίας με τίτλο “Το αγροτικό τοπίο ως πολιτιστική κληρονομιά” ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2018-9. Απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στη γνωριμία τους με την έννοια του αγροτικού τοπίου και στην ανάδειξη της αξίας του ως πολιτιστικής κληρονομιάς. Βασίζεται στη διασύνδεση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (π.χ. ιστορία, γεωγραφία, λογοτεχνία) και ως εκ τούτου προτείνεται για διαθεματική προσέγγιση με τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Παράλληλα, αξιοποιεί τη βιωματική εμπειρία (παρατήρηση, ενσώματη βίωση, κιναισθητικά ερεθίσματα κτλ.) των μαθητών, εισάγοντάς τους στην ερμηνεία του αγροτικού τοπίου, το οποίο και προσπαθεί να αναδείξει ως σύνθετη φυσική και πολιτισμική κατηγορία. Η διάρκεια του προγράμματος ποικίλλει ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (π.χ. δράσεις για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τον πολιτισμό κ.ά.).

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη:

α) αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού της Διεύθυνσης και προτάσεις δραστηριοτήτων στο σχολείο και

β) διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής σε αγροτικό οικισμό μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (προτεινόμενη διάρκεια 2 ή 3 ημέρες).

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, η επιστημονική ομάδα του προγράμματος συνδράμει τους εκπαιδευτικούς που θα το αναλάβουν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του και επιπλέον συμμετέχει στην εκπαιδευτική εκδρομή με προτάσεις δραστηριοτήτων που βοηθούν τους μαθητές να αντιληφθούν βιωματικά το τοπίο και να κατανοήσουν την ευρύτερη αξία του ως πολιτιστικού αγαθού. Ως προορισμός της εκδρομής κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος έχει οριστεί η Δημητσάνα. Σημειώνεται ότι εξαιτίας του βεβαρημένου προγράμματος της Διεύθυνσης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΔΝΠΚ μπορούν συμμετάσχουν σε περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών εκδρομών. Ως εκ τούτου, τηρείται σειρά προτεραιότητας των σχολείων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, για όσα σχολεία αναλάβουν να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή, η Διεύθυνση θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία σε ό,τι την αφορά την υλοποίηση του προγράμματος κατά τη σχολική εκδρομή με προορισμούς που θα επιλεγούν από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς. Την πιλοτική εφαρμογή θα συνοδεύσει αξιολόγησή της (συμπλήρωση ερωτηματολογίων) από εκπαιδευτικούς και μαθητές, προκειμένου να συνταχθεί ολοκληρωμένος ψηφιακός φάκελος του προγράμματος, τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ανακτήσουν από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (https://ayla.culture.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων της Διεύθυνσης (Τηλ.: 210 5219067, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Έλενα Μπαζίνη, ΠΕ Λαογράφων-Κοινωνικών Ανθρωπολόγων -Εθνολόγων).