Επαναπροκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης επιστημονικού προσωπικού, του κλάδου ΠΕ Λαογράφων – Κοινωνικών – Ανθρωπολόγων -Εθνολόγων (με εξειδίκευση στην επιτόπια εθνογραφική έρευνα), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Υποέργο 2 «Ερευνητική καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς τριών επιλεγμένων παραδοσιακών οικισμών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» του έργου “Καταγραφή και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ”  απολογιστικά και με αυτεπιστασία (περιοχή απασχόλησης: Καρλόβασι Σάμου).

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.