Διαδικασία Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο ΑΠΚ | 2022

Ο εμπλουτισμός του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας είναι διαδικασία ανοιχτή σε όλες/όλους.

Διαρθρώνεται στα εξής στάδια:

A΄ Στάδιο

Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής (1 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2022)

Η υποβολή της Δήλωσης_Πρόθεσης_Υποβολής_Δελτίου_ΑΠΚ κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να εξεταστεί  εάν το στοιχείο που προτείνεται προς εγγραφή πληροί τις κατ’ αρχήν προϋποθέσεις που ορίζει αφενός η Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και αφετέρου οι πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα.

Η Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει δεκτή, σε επόμενο στάδιο, η υποβολή του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η κατάθεση Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν καθίσταται υποχρεωτική η συμπλήρωση και υποβολή του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Γ΄ Στάδιο) στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) εάν αυτό δεν είναι ώριμο ή ολοκληρωμένο.

Η Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ayla@culture.gr. Δηλώσεις που αποστέλλονται σε οποιοδήποτε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

 

Β’ Στάδιο

Δημοσίευση Δηλώσεων Πρόθεσης Υποβολής στο ayla.culture.gr (22 Μαρτίου 2022)

Στις 22 Μαρτίου 2022 όλες οι Δηλώσεις Πρόθεσης Υποβολής που πληρούν τις κατ’ αρχήν προϋποθέσεις που ορίζονται από τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της ΑΠΚ (UNESCO, 2003) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (https://ayla.culture.gr), προκειμένου :

  • Να ενημερωθούν οι συντάκτες/-τριες που υπέβαλαν δηλώσεις πρόθεσης υποβολής για τις προτάσεις που προκρίνονται στο Β΄ Στάδιο. Οι συντάκτες/-τριες των δηλώσεων πρόθεσης υποβολής που δεν συνάδουν με τις αρχές της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) θα λάβουν τεκμηριωμένη απάντηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Να ενημερωθούν τα μέλη των κοινοτήτων-φορέων και η κοινή γνώμη για τις προτάσεις εμπλουτισμού του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας που κατατέθηκαν το 2022. Κάθε ενδιαφερόμενος/-η φορέας του στοιχείου μπορεί να έρθει σε επαφή με τους/τις συντάκτες/-τριες των δηλώσεων πρόθεσης υποβολής και, εάν αυτό είναι επιθυμητό από όλους, να συνεισφέρει στη σύνταξη του Δελτίου.

 

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της δήλωσης πρόθεσης υποβολής δεν συνιστά εγγραφή του στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

 

Γ’ Στάδιο

Συμπλήρωση και Υποβολή Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη ΔΙΝΕΠΟΚ 

Εφόσον η κοινότητα φορέων έχει, κατά την κρίση της, ολοκληρώσει τη διαβούλευση που απαιτείται, πρέπει να αποστείλει το συμπληρωμένο Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη ΔΙΝΕΠΟΚ, από 13/6/2022  έως  23/9/2022 (ενημ. Μάιος 2022).

Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε τη συγγραφή του Δελτίου παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες που δίνονται στην ενότητα:  Oδηγίες Συγγραφής Δελτίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της παρούσας ιστοσελίδας.

Η Υπηρεσία θα εξετάζει μόνο τα Δελτία Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που υποβλήθηκαν μέσα στο ορισμένο διάστημα. Αν το συμπληρωμένο Δελτίο δεν υποβληθεί στο ορισμένο χρονικό διάστημα, τότε η εξέτασή του μετατίθεται για την επόμενη χρονιά.

Μετά την υποβολή του Δελτίου, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης συνεργάζονται με τους/τις συντάκτες/-ριες για τη βελτίωση του Δελτίου, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο. Όταν, σε συνεννόηση με τους/τις συντάκτες/τριες του Δελτίου, κριθεί ότι αυτό ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που διέπουν το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, τότε το δελτίο και το λοιπό συνοδευτικό τεκμηριωτικό υλικό τίθεται υπ΄ όψιν των μελών της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Έπειτα από τη σχετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, το στοιχείο είτε εγγράφεται με Υπουργική Απόφαση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας είτε η εγγραφή του, με τη μορφή που υποβλήθηκε το συγκεκριμένο Δελτίο, απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση, οι συντάκτες του Δελτίου ενημερώνονται εγγράφως.

Η εγγραφή ενός στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι μία από πολλές και ποικίλες δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Γι΄αυτό σε καμία περίπτωση η εγγραφή ενός στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο ΑΠΚ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός. (δείτε επίσης: Συχνές ερωτήσεις: https://ayla.culture.gr/faq/).