Διαδικασία Εγγραφής Στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο Α.Π.Κ. | Παράταση προθεσμίας

Σας πληροφορούμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δελτίου καταγραφής στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ορίζεται η 30η Αυγούστου 2019 (αντί 31ης Μαϊου 2019).
Η Υπηρεσία θα εξετάσει μόνο τα δελτία στοιχείων ΑΠΚ που θα υποβληθούν εντός προθεσμίας. Αν το συμπληρωμένο Δελτίο δεν υποβληθεί στο ορισμένο χρονοδιάγραμμα, τότε η εξέτασή του θα μετατεθεί για την επόμενη χρονιά.
Όταν κριθεί ότι το δελτίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που διέπουν το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, τότε μαζί με το λοιπό συνοδευτικό τεκμηριωτικό υλικό θα αποσταλεί στα μέλη της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης για την ΑΠΚ, για παρατηρήσεις. Ακολούθως, το στοιχείο είτε εγγράφεται με Υπουργική Απόφαση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας είτε η εγγραφή του, με τη μορφή που υποβλήθηκε το συγκεκριμένο Δελτίο, απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση, οι συντάκτες του Δελτίου ενημερώνονται με υπηρεσιακό έγγραφο.