Εκπαιδευτικό Υλικό

Ένας από τους σημαντικότερους επιμέρους στόχους όσον αφορά τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως σημαντικού στοιχείου συλλογικής ταυτότητας και μνήμης είναι η ευαισθητοποίηση των νέων. Στην ενότητα αυτή φιλοξενείται εκπαιδευτικό υλικό (αρχεία PDF, υπερσύνδεσμοι, παραδείγματα καλών πρακτικών) που αναδεικνύει με τρόπο παιδαγωγικό διαφορετικές εκφάνσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για υλικό που έχει σχεδιαστεί τόσο από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς όσο και από πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, όπως Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μουσεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιστημονικούς οργανισμούς κ.ά., προκειμένου να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.
Πρώτιστο μέλημά μας είναι η γωνιά αυτή να αποτελέσει ένα μέσο επικοινωνίας και γόνιμου διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα στο πλαίσιο της αξιοποίησης του προσφερόμενου υλικού αλλά και της συνεχούς ανανέωσής του με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών με τα άυλα πολιτιστικά αγαθά μέσα από δημιουργικές προτάσεις βιωματικής μάθησης.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (Ethnofest), το 2016 ξεκίνησε για πρώτη φορά πιλοτική εκπαιδευτική δράση που περιλάμβανε προβολές επιλεγμένων εθνογραφικών ντοκιμαντέρ σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακολούθησε η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής και στη συνέχεια ο σχεδιασμός και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με θέμα την αξιοποίηση του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Το υλικό έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. Φ13.1/ 178249 /Δ2/23-10-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας εδώ και να τα αποστείλετε στο ayla@culture.gr, προκειμένου να σας συμπεριλάβουμε στο δίκτυο εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις της Υπηρεσίας μας.

Η υλοποίηση αυτής της ιδέας αποτελεί ενδιαφέρουσα πρόκληση, καθώς η διασύνδεση του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ με την εκπαιδευτική πράξη αλλά και η γνωριμία των μαθητών με την έννοια της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν ιδιαίτερη αξία και πολλαπλασιαστικά οφέλη. Κύριο μέλημά μας είναι η αναζήτηση, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, τρόπων με τους οποίους το εθνογραφικό ντοκιμαντέρ μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο γνωριμίας και εξοικείωσης των μαθητών με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, αποτελώντας αφορμή για συζήτηση, μέσο διεύρυνσης της αισθητικής τους παιδείας και όξυνσης της συνείδησής τους ως ενεργών πολιτών.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε σκέψεις και ιδέες για καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν ότι η άυλη πολιτιστική κληρονομιά είναι στοιχείο ζωντανό, μέρος της καθημερινότητάς τους και συστατικό στοιχείο της αυτογνωσίας μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός μπορεί να επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.