Εγγραφή τoυ στοιχείου με ονομασία “Τα άγρια βρώσιμα χόρτα της Κρήτης. Εθνοβοτανικές Πρακτικές”

Με την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/86367/58966/295/59/28-2-2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΙΑ4653Π4-ΕΒ3) Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε η εγγραφή του στοιχείου με ονομασία “Τα άγρια βρώσιμα χόρτα της Κρήτης. Εθνοβοτανικές Πρακτικές” στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το στοιχείο περιλαμβάνει πρακτικές αναγνώρισης, διαλογής, συλλογής, επεξεργασίας, συντήρησης, παρασκευής και κατανάλωσης της άγριας βρώσιμης κρητικής χλωρίδας («χόρτα»), οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο του διατροφικού πολιτισμού της Κρήτης, καθώς και τα κοινωνικά και εθιμικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις πρακτικές αυτές.