Διαδικασία Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο

Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα εγγραφής Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

Φέτος (2018) για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί η νέα διαδικασία εγγραφής στοιχείων στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα υποβολής των δελτίων.

Η εγγραφή ενός Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας είναι διαδικασία που εκτυλίσσεται σε τρία στάδια και είναι ανοιχτή σε όλους.

Αναλυτικά, τα στάδια έχουν ως εξής:

  • A΄ Στάδιο: Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής 
    1 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2018

Η υποβολή της Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει δεκτή, σε επόμενο στάδιο, η υποβολή Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σε αυτό το στάδιο όποιος επιθυμεί να υποβάλει Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς προς εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς καλείται να το δηλώσει στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 1/1 έως 15/2 2018, υποβάλλοντας τη φόρμα Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής.

Η κατάθεση Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής Δελτίου δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν καθιστά υποχρεωτική την υποβολή του Δελτίου Στοιχείου ΑΠΚ προς επεξεργασία στη ΔΙΝΕΠΟΚ (Γ΄ Στάδιο) εάν αυτό δεν είναι ώριμο ή ολοκληρωμένο.

Η Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ayla@culture.gr με κοινοποίηση στο dnpk@culture.gr

 

  • Β’ Στάδιο: Ανάρτηση Δηλώσεων Πρόθεσης Υποβολής στο ayla.culture.gr
    Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2018

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2018 όλες οι Δηλώσεις Πρόθεσης Υποβολής Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ayla.culture.gr).

Το στάδιο αυτό είναι σημαντικό, καθώς αποσκοπεί στην ενημέρωση κοινοτήτων, θεσμών και κάθε ενδιαφερόμενου για το Στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η εγγραφή του οποίου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας. Απώτερος στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι η προαγωγή του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων φορέων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, εξειδικευμένων επιστημόνων και διοίκησης.

 

  • Γ’ Στάδιο: Υποβολή Δελτίου Στοιχείου ΑΠΚ προς επεξεργασία στη ΔΙΝΕΠΟΚ
    1 -31 Μαΐου 2018

Η Υπηρεσία θα εξετάζει μόνο τα δελτία στοιχείων ΑΠΚ που υποβλήθηκαν μέσα στο ορισμένο διάστημα. Αν το συμπληρωμένο Δελτίο δεν υποβληθεί στο ορισμένο χρονοδιάγραμμα, τότε η εξέτασή του μετατίθεται για την επόμενη χρονιά.Εφόσον η κοινότητα φορέων έχει, κατά την κρίση της, ολοκληρώσει την εσωτερική διαβούλευση που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Δελτίου, αποστέλλει το συμπληρωμένο Δελτίο_Στοιχείου_Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) του ΥΠΠΟΑ, το διάστημα από 1 έως 31 Μαΐου 2018. (Για τη συμπλήρωση του Δελτίου μπορείτε να συμβουλεύεστε τις οδηγίες συμπλήρωσης.

Με την παραλαβή του Δελτίου, ένας/μια ή περισσότεροι υπάλληλοι της ΔΙΝΕΠΟΚ αναλαμβάνουν τη μελέτη του, προτείνοντας κατά περίπτωση βελτιώσεις, αλλαγές κτλ.

Όταν, σε συνεννόηση με τους συντάκτες του Δελτίου, κριθεί ότι το Δελτίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που διέπουν το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, τότε το δελτίο και το λοιπό συνοδευτικό τεκμηριωτικό υλικό αποστέλλεται στα μέλη της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

Ακολούθως, το στοιχείο, είτε εγγράφεται με Υπουργική Απόφαση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, είτε η εγγραφή του απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση οι συντάκτες του Δελτίου ενημερώνονται με υπηρεσιακό έγγραφο.