Διαδικασία Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο | 2020

Εμπλουτισμός του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας |2020

Ο εμπλουτισμός του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας είναι μια διαδικασία ανοιχτή σε όλες/όλους και πραγματοποιείται σε τρία στάδια.

Αναλυτικά, τα στάδια έχουν ως εξής:

A΄ Στάδιο

Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής: 1 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2020

Η υποβολή της Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να εξεταστεί  εάν το στοιχείο που προτείνεται προς εγγραφή πληροί τις κατ’ αρχήν προϋποθέσεις που ορίζει αφενός η Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και αφετέρου οι πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα.

Η Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει δεκτή, σε επόμενο στάδιο, η υποβολή του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ως περίοδος υποβολής Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ορίζεται το διάστημα από  1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2020.

Η κατάθεση Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή του Δελτίου Στοιχείου ΑΠΚ στη ΔΙΝΕΠΟΚ (Γ΄ Στάδιο) εάν αυτό δεν είναι ώριμο ή ολοκληρωμένο. Η Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ayla@culture.gr.

Δηλώσεις που αποστέλλονται σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό e-mail δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Δήλωση_Πρόθεσης_Υποβολής_Δελτίου_ΑΠΚ

 

Β’ Στάδιο

Ανάρτηση Δηλώσεων Πρόθεσης Υποβολής στο ayla.culture.gr

Μέχρι 3 Μαρτίου 2020 όλες οι Δηλώσεις Πρόθεσης Υποβολής που πληρούν τις κατ’ αρχήν προϋποθέσεις θα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (http://ayla.culture.gr), προκειμένου να διευκολυνθεί η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρόταση εγγραφής του στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Απώτερος στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι η προαγωγή του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων φορέων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, εξειδικευμένων επιστημόνων και διοίκησης.

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της πρόθεσης υποβολής δεν συνιστά εγγραφή του στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

 

Γ’ Στάδιο

Υποβολή Δελτίου Στοιχείου ΑΠΚ στη ΔΙΝΕΠΟΚ: 1 -3O Ioυνίου 2020 (κατόπιν παράτασης που δόθηκε στις 20/5/2020)

Εφόσον η κοινότητα φορέων έχει, κατά την κρίση της, ολοκληρώσει τη διαβούλευση που απαιτείται, πρέπει να αποστείλει το συμπληρωμένο Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) του ΥΠΠΟΑ, το διάστημα από 1 έως 30 Ιουνίου 2020. (οδηγίες για τη συμπλήρωση του Δελτίου ΑΠΚ)

Η Υπηρεσία θα εξετάζει μόνο τα δελτία στοιχείων ΑΠΚ που υποβλήθηκαν μέσα στο ορισμένο διάστημα. Αν το συμπληρωμένο Δελτίο δεν υποβληθεί στο ορισμένο χρονικό διάστημα, τότε η εξέτασή του μετατίθεται για την επόμενη χρονιά.

Μετά την υποβολή του Δελτίου, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης συνεργάζονται με τους/τις συντάκτες/-ριες για τη βελτίωση του Δελτίου, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο. Όταν, σε συνεννόηση με τους συντάκτες του Δελτίου, κριθεί ότι αυτό ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που διέπουν το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, τότε το δελτίο και το λοιπό συνοδευτικό τεκμηριωτικό υλικό τίθεται υπ΄ όψιν των μελών της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Έπειτα από τη σχετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, το στοιχείο είτε εγγράφεται με Υπουργική Απόφαση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας είτε η εγγραφή του, με τη μορφή που υποβλήθηκε το συγκεκριμένο Δελτίο, απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση, οι συντάκτες του Δελτίου ενημερώνονται με υπηρεσιακό έγγραφο.

Η εγγραφή ενός στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι  μία από τις δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σε καμία περίπτωση όμως οι σχετικές πολιτικές δεν πρέπει να εξαντλούνται στην εγγραφή και να την αντιμετωπίζουν ως αυτοσκοπό. (δείτε επίσης: Συχνές ερωτήσεις: http://ayla.culture.gr/faq/).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται για οποιαδήποτε διευκρίνιση να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς  (τηλ. 210 52 19 064, -067, -068, e-mail: ayla@culture.gr).