Διαδικασία Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο

Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα εγγραφής Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

Η εγγραφή ενός Στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι διαδικασία που εκτυλίσσεται σε τρία στάδια και είναι ανοιχτή σε όλους.

Αναλυτικά, τα στάδια έχουν ως εξής:

A΄ Στάδιο
Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής: 
1 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2019

Η υποβολή της Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να εξεταστεί – σε πρώτη φάση – εάν το στοιχείο που προτείνεται προς υποβολή πληροί, σε αδρές γραμμές, τις κύριες προδιαγραφές που ορίζει η Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ολοκληρωμένη εικόνα για το εάν ένα στοιχείο αποτελεί άυλη πολιτιστική κληρονομιά ή όχι, σύμφωνα πάντα με τους όρους που θέτει η ανωτέρω Σύμβαση, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από μετά την εξέταση του Δελτίου Στοιχείου ΑΠΚ που κατατίθεται στο Γ΄ Στάδιο.
Η Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει δεκτή, σε επόμενο στάδιο, η υποβολή του προαναφερθέντος Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ως εκ τούτου όποιος-α επιθυμεί να υποβάλει Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς προς εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς καλείται να το δηλώσει στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 1/1 έως 15/2 2019, μέσω της σχετικής φόρμας Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής Δελτίου ΑΠΚ.
Η κατάθεση Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή του Δελτίου Στοιχείου ΑΠΚ στη ΔΙΝΕΠΟΚ (Γ΄ Στάδιο) εάν αυτό δεν είναι ώριμο ή ολοκληρωμένο. Η Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ayla@culture.gr με κοινοποίηση στο dnpk@culture.gr

 

Β’ Στάδιο
Ανάρτηση Δηλώσεων Πρόθεσης Υποβολής στο ayla.culture.gr: Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2019

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2019 όλες οι Δηλώσεις Πρόθεσης Υποβολής για στοιχεία για τα οποία μπορεί να υποβληθεί Δελτίο Στοιχείου ΑΠΚ (Γ’ Στάδιο) θα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (http://ayla.culture.gr).

  • Το στάδιο αυτό δεν διασφαλίζει την εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο ΑΠΚ, είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποσκοπεί στην ενημέρωση κοινοτήτων, θεσμών και κάθε ενδιαφερόμενου για το Στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η εγγραφή του οποίου έχει προταθεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
  • Απώτερος στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι η προαγωγή του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων φορέων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, εξειδικευμένων επιστημόνων και διοίκησης.

 

Γ’ Στάδιο
Υποβολή Δελτίου Στοιχείου ΑΠΚ προς επεξεργασία στη ΔΙΝΕΠΟΚ: 1 -31 Μαΐου 2019

Εφόσον η κοινότητα φορέων έχει, κατά την κρίση της, ολοκληρώσει την εσωτερική διαβούλευση που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Δελτίου Στοιχείου ΑΠΚ, πρέπει να το αποστείλει στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) του ΥΠΠΟΑ, από 1 έως 31 Μαΐου 2019. (Για τη συμπλήρωση του Δελτίου μπορείτε να συμβουλεύεστε τις οδηγίες συμπλήρωσης)
Η Υπηρεσία θα εξετάζει μόνο τα δελτία στοιχείων ΑΠΚ που υποβλήθηκαν μέσα στο ορισμένο διάστημα. Αν το συμπληρωμένο Δελτίο δεν υποβληθεί στο ορισμένο χρονοδιάγραμμα, τότε η εξέτασή του μετατίθεται για την επόμενη χρονιά.
Μετά την υποβολή του Δελτίου,  ξεκινάει η επικοινωνία των αρμοδίων υπαλλήλων της Διεύθυνσης με τους/τις ενδιαφερόμενους-ες σχετικά με την επεξεργασία του. Όταν, σε συνεννόηση με τους συντάκτες του Δελτίου, κριθεί ότι αυτό ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που διέπουν το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, τότε το δελτίο και το λοιπό συνοδευτικό τεκμηριωτικό υλικό αποστέλλονται στα μέλη της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης για την ΑΠΚ, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους. Ακολούθως, το στοιχείο είτε εγγράφεται με Υπουργική Απόφαση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας είτε η εγγραφή του, με τη μορφή που υποβλήθηκε το συγκεκριμένο Δελτίο, απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση, οι συντάκτες του Δελτίου ενημερώνονται με υπηρεσιακό έγγραφο.