Διαδικασία Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο

Η εγγραφή ενός Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο είναι διαδικασία που εκτυλίσσεται σε διάφορα στάδια.

Κατ’ αρχάς, η ενδιαφερόμενη κοινότητα φορέων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει έρθει σε επαφή με τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, η οποία έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση, τη διαχείριση, την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και του ιστοτόπου που το φιλοξενεί. Στη συνέχεια η κοινότητα θα κληθεί να συμπληρώσει το Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις γενικές αρχές (βλ. Συχνές Ερωτήσεις) που διέπουν το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και γενικότερα τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (2003), όσο και τις αναλυτικές τεχνικής φύσεως οδηγίες συμπλήρωσης του.

Όταν η κοινότητα φορέων έχει κατά την κρίση της ολοκληρώσει την εσωτερική διαβούλευση που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Δελτίου, αποστέλλει το συμπληρωμένο Δελτίο στη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης μελετούν το Δελτίο και κατά περίπτωση προτείνουν αλλαγές, ζητούν διευκρινίσεις, επιπλέον στοιχεία κτλ. Όταν, σε συνεννόηση με την κοινότητα, κριθεί ότι το Δελτίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που διέπουν το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, το δελτίο και το λοιπό συνοδευτικό τεκμηριωτικό υλικό αποστέλλεται στα μέλη της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους. Ακολούθως, είτε το στοιχείο απορρίπτεται, είτε εγγράφεται στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, με Υπουργική Απόφαση. Σε κάθε περίπτωση η κοινότητα φορέων ενημερώνεται με σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο.