03. Στράγγισμα μελίπαστου σε παραδοσιακά ‘τυρβόλια’ από βούρλα