Φάκελοι υπό Επεξεργασία

Στον ιστότοπο για την Άυλη Πολιτιστική Κληρομιά της Ελλάδας αναρτάται σύντομη περίληψη κάθε στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για το οποίο υποβάλλεται σχετικός φάκελος στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ (Φάκελοι υπό επεξεργασία).
Σκοπός των αναρτήσεων αυτών είναι να δίνουν την ευκαιρία στο ευρύτερο κοινό να ενημερώνεται για τα στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των οποίων η εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο  βρίσκεται υπό εξέλιξη.
Προκειμένου ένας φάκελος να ενταχθεί στη διαδικασία που οδηγεί στην εγγραφή του στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο και η σύντομη περίληψή του να αναρτηθεί στον ιστότοπο, το στοιχείο το οποίο περιγράφει πρέπει να ανταποκρίνεται στις γενικές αρχές που διέπουν τόσο τη Σύμβαση όσο και το ίδιο το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας (βλ. Διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο).